Tranås Brukshundklubb

 

Tranås Brukshundklubb policy för en trygg föreningsmiljö

 

Medlemmarnas bästa

Vi strävar efter att alla i Tranås Brukshundklubb ska känna trygghet och glädje när de deltar i vår verksamhet oavsett ålder, oavsett barn eller vuxen.

 

Demokrati och delaktighet

Styrelsen, instruktörer och övriga funktioner som leder i någon form ska vara lyhörda så att man under möten, kurser, träning och tävling kan ha en öppen diskussion om frågor kring klubbens verksamhet och alla medlemmars trivsel och välbefinnande, gäller både barn och vuxna.

 

Alla får vara med

Alla får vara med i klubben oavsett kön (könsöverskridande identitet), etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion, ålder eller ev. funktionsnedsättning.

 

Trygga Barn

Vi vill att barn och ungdomar som är aktiva i klubben ska känna att de är i en trygg och omhändertagande miljö, Därför tillåter vi inte några former av våld, trakasserier, diskriminering, mobbing eller droger.

Om någon medlem (barn, ungdom eller vuxen) i något sammanhang känner sig utsatt, eller annan medlem ser att någon mår dåligt eller blir illa behandlad är det allas rätt och allas skyldighet att lyfta detta till ansvarig för pågående aktivitet, till styrelsen eller till annan medlem så problemen omgående kan redas ut och åtgärdas på ett bra sätt.

 

Drogfri miljö

Vi har nolltolerans för all form av illegal droganvändning vi har även förbud mot alkohol i all verksamhet där barn och ungdomar deltar.

Rökning eller snusning är heller inte tillåtet att användas på ett sätt så barn och ungdomar utsätts.

 

Kunskap

Denna policy finns att läsa på vår officiella Facebook sida på vår hemsida på nätet och finns även att läsa på anslagstavlan vid klubbstugan. Policyn bygger på FN:s barnkonvention (som är lag i Sverige sedan 2020) och på Diskrimineringslagen 2008:567.

 

Konsekvens

Förhoppningen är givetvis att problemen skall kunna lösas genom samtal och information. Hjälper inte detta kan klubben, och har rätt till, att utesluta den som inte accepterar eller följer policyn. Styrelsen är ytterst ansvarig att policyn följs och att åtgärder vidtas när så ej sker.

 

Styrelsen Tranås Brukshundklubb

2022-06-19