Dagordning till årsmöte i Tranås Brukshundklubb
Lördagen den 23 februari 2019 kl 17:00

 

 

§1              Mötets öppnande

 

§2              Fastställande av röstlängd

 

§3              Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera protokoll

 

§4              Årsmötets utlysande

 

§5              Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt styrelsens val av sekreterare

 

§6              Fastställande av dagordning

 

§7              Styrelsens berättelse om det sist förflutna verksamhetsåret

 

§8              Revisorernas berättelse om det sist förflutna verksamhetsåret

 

§9              Fastställande av balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner

 

§10            Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 

§11            Fastställande av verksamhetsplan med budget för innevarande år

 

§12            Fastställande av medlemsavgifter för 2020

 

§13            Val av funktionärer

 

§14            Justering av §11, §12, §13

 

§15            Prisutdelning

 

§16            Övriga frågor

 

§17            Mötets avslutande