Tranås Brukshundklubb

Dagordning Årsmöte 2020

 

Dagordning till årsmöte i Tranås Brukshundklubb

Torsdagen den 27 februari 2020 kl 18:00

 

§1              Mötets öppnande

 

§2              Fastställande av röstlängd

 

§3              Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte mötesordföranden  justera protokoll

 

§4              Årsmötets utlysande

 

§5              Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt styrelsens val av sekreterare

 

§6              Fastställande av dagordning

 

§7              Styrelsens berättelse om det sist förflutna verksamhetsåret

 

§8              Revisorernas berättelse om det sist förflutna verksamhetsåret

 

§9              Fastställande av balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner

 

§10            Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 

§11            Fastställande av verksamhetsplan med budget för innevarande år

 

§12            Fastställande av medlemsavgifter för 2021

 

§13            Val av funktionärer

 

§14            Justering av §11, §12, §13

 

§15            Prisutdelning

 

§16            Övriga frågor

 

§17            Mötets avslutande